Συνεδριάζει το συμβούλιο της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων

 Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Συμβουλίου άνωθεν του Πολυϊατρείου) της  Κοινότητας , την 6η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 όπως έχουν τροποποιηθεί  και ισχύουν καθώς και την υπ΄αρίθμ. 88/2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων:

  1. Περί Γνωμοδότησης για την κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 

  Εκτελεστέων Έργων, έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ  

Translate »