Συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων

Στις 13 Αυγούστου 2019, ημέρα Tρίτη και ώρα 8:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων θεοδώρων Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας καθαρισμού δημοτικών καταστημάτων (μελ. 57/2019).

2.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού & φωταγωγήσεως Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας & προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (ομάδα Γ της υπ΄αρίθ. μελ. 11/2019).

3.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (μελ. 45/2019) .

4.Έγκριση ή μη του 1ου & 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων ( μελ. 51/2019 ).

5.Έγκριση ή μη του 1ου & 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π) για τη συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (μελ. 43/2019).

6.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων.

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπής Κανέλλου Γεωργίου & Λάμπρου Καλής κατά Δήμου.

8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Καβέτσου Παρασκευής κατά Δήμου.

9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Χατζούδη Ευάγγελου κατά Δήμου.

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση προσφυγής κατά των υπ΄αρίθ. 142 & 143/2019 αποφάσεων Λιμεναρχείου Κορίνθου, περί επιβολής προστίμων.

11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως συμμόρφωσης της SULFUR ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ κατά Δήμου.

12.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ (σχετ. 118/2019 ΑΟΕ) . Απαλλαγή υπολόγου.

13.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ (σχετ. 119/2019 ΑΟΕ) . Απαλλαγή υπολόγου.
14.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών έκδοσης παραβόλων ΚΤΕΟ (σχετ. 120/2019 ΑΟΕ) . Απαλλαγή υπολόγου.

Translate »