Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη – Συμβούλου για το Δήμαρχο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Θέση ειδικού συνεργάτη – Συμβούλου για το Δήμαρχο προκηρύττει ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων, ο οποίος θα τον συνεπικουρεί στο έργο του.

Ποιο συγκεκριμένα θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες απόψεις (γραπτά ή προφορικά), σε θέματα σχεδιασμού, συντονισμού, διαχείρισης και υλοποίησης έργων στα πλαίσια εθνικών προγραμμάτων που αφορούν στους ΟΤΑ συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν τις κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές ισότητας των ΟΤΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Δήμο.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2744-3-60120 και 2744-3-60196

Translate »