ΛΟΥΤΡΑΚΙ .. Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στη WIND ΕΛΛΑΣ δικαιωμάτων διέλευσης για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών στο Λουτράκι.