ΚΙΑΤΟ – Τελικοί πίνακες επιτυχόντων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Ο  Δήμαρχος  Σικυωνίων-Ν. Κορινθίας ανακοινώνει  Τους    τελικούς  πίνακες  επιτυχόντων προσληπτέων   για την  πρόσληψη  προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων  από τους Δήμους,   με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  Χρόνου. (Χρονική διάρκεια ίσης με το διδακτικό έτος (Παρ. 3 , Άρθρο 2  της Υπουργικής Απόφασης 55472/23-07-2021,  ΦΕΚ Β΄3352/26-07-2021).

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (4)