Επέκταση υποχρεωτικού εμβολιασμού σε επιπλέον υπηρεσίες

Την επέκταση της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού σε επιπλέον υπηρεσίες προβλέπει ΚΥΑ Κοινή Απόφαση των υπουργών Μ. Βορίδη, Κ. Χατζηδάκη, Β. Κικίλια, Κ. Πιερρακάκη  του αναπληρωτή υπουργού Β. Κοντοζαμάνη και των υφυπουργών  Δ. Μιχαηλίδου, και Ζ. Ράπτη, με θέμα « Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 », δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 3959/«27.8.2021».

Μάλιστα ορίζει ότι το προσωπικό των νέων υπηρεσιών θα  πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως 15 Σεπτεμβρίου, διαφορετικά θα οι συνέπειες του νόμου. (αρ.206 ν.4820/2021).

Ειδικότερα η παρ.2 του αρ.1 της ΚΥΑ προβλέπει την επέκταση της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού σε επιπλέον Υπηρεσίες και συγκεκριμένα ορίζει ότι:

«Το προσωπικό κατά την έννοια της παρ.3 του αρ.206 του ν.4821/2021 που απασχολείται

– στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999,

– στους εγκεκριμένους οργανισμούς και φορείς απεξάρτησης του αρ.51 του ν.4139/2013,

– στους συμβουλευτικούς σταθμούς και θεραπευτικά κέντρα του αρ.58 του ν. 4139/2013,

– στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του αρ.61 του ν.3459/2006, καθώς και

– στα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

εμβολιάζεται  υποχρεωτικά κατά του κορονοϊού covid-19 για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Το υπόχρεο προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 15 Σεπτεμβρίου  2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

Για την υποβολή αιτήσεων απαλλαγής  από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους από το προσωπικό των ανωτέρω Φορέων σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50933 Υπουργική Απόφαση (Β΄3794) η προθεσμία των τριών  εργάσιμων ημερών της παρ.7 του αρ.2 της εν λόγω Απόφασης ΑΡΧΙΖΕΙ από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης επέρχονται οι συνέπειες της παρ 6 του αρ.206 του ν.4820/2021.

Αναλυτικά η KYA