Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για “Προμήθεια (5) Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια πέντε (5) Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (τεσσάρων ηλεκτρικών αυτοκινήτων 5 θέσεων & ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου 7 θέσεων) για την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», (CPV : 34144900-7), προϋπολογιζόμενου ποσού μέχρι διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (220.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή ποσού εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια δεκαεννέα ευρώ & τριάντα έξι λεπτών (€ 177.419,36) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , εις βάρος του προαναφερόμενου Ε.Φ. 071 & ΚΑΕ 9752.0003.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο:

Διακήρυξη 1-2021_Προμήθεια 5 H.A. (4 + 1 ΕΠΤΑΘΕΣΙΟ) με ΑΔΑΜ

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Translate »