Δημοσιεύθηκε στη εφημερίδα της ΕΕ η απαγόρευση πτήσεων λευκορωσικών εταιρειών στην ΕΕ

Δημοσιεύθηκε και τίθεται σε ισχύ από σήμερα η απαγόρευση πτήσεων λευκορωσικών εταιρειών στην ΕΕ. Καταρχήν προσδιορίζεται η έννοια του λευκορωσικού αερομεταφορέα, ως “κάθε επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών που διαθέτει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης ή ισοδύναμο που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της Λευκορωσίας”.

Συγκεκριμένα, ο κανονισμός της ΕΕ για την υπόθεση αναφέρει τα εξής: “απαγορεύεται σε κάθε αεροσκάφος που εκμεταλλεύονται αερομεταφορείς της Λευκορωσίας, συμπεριλαμβανομένου του μεταφορέα διαφημιστικού τύπου σε συμφωνίες κοινής χρήσης κωδικών, να προσγειώνεται, να απογειώνεται ή να πετάει στο έδαφος της Ένωσης”.
Η παραπάνω παράγραφος “δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση προσγείωσης έκτακτης ανάγκης”, διευκρινίζεται.

Προβλέπεται ότι “οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, μπορούν να επιτρέψουν σε αεροσκάφος να προσγειωθεί, να απογειωθεί ή να πετάξει στο έδαφος της Ένωσης, εάν οι αρμόδιες αρχές έχουν αποφασίσει ότι η προσγείωση, η απογείωση ή η πτήση απαιτείται για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό σύμφωνο με τους στόχους του παρόντος κανονισμού”.

ΠΗΓΗ

Translate »