Έκτακτη χρηματοδότηση στους Δήμους για την λήψη μέτρων αποφυγής & διάδοσης του COVID-19

Σε όλους τους Δήμους της Χώρας κατανέμονται 10.770.000,00 ευρώ, με την αριθμ. 18209/13.3.2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η έκτακτη κατανομή γίνεται “για προμήθειες υλικού, για την παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19”.

Στους Δήμους του Νομού Κορινθίας θα αποδοθούν συνολικά 150.000 ευρώ σύμφωνα με το πίνακα που ακολουθεί.

Υπογραμμίζουμε ότι τα χρήματα που δίνονται στους Δήμους προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων έτους 2020.

Τα ποσά θα αποδοθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τυχόν αδιάθετα ποσά μπορούν να διατεθούν προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Δήμων.

Translate »